ALGEMENE VOORWAARDEN 
JUNIOR ACADEMY B.V

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Junior Academy B.V.: de Besloten Vennootschap Junior Academy B.V., statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78509130.

1.2. Klant: de ouder(s)/voogd van de gebruiker en/of een opleidingsinstituut die met Junior Academy B.V. een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Gebruiker: de minder- of meerderjarige persoon die de spelletjes, video’s en opdrachten bekijkt en volgt.

1.4. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5. Diensten: alle diensten die Junior Academy B.V. voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het aanbieden van het online platform Madrasy met spelletjes, video’s en opdrachten zoals omschreven op de website.

1.6. Madrasy: het leerplatform van Junior Academy B.V..

1.7. Account: het Madrasy account dat de klant ontvangt na voltooien van het registratieproces.

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Junior Academy B.V. en klant krachtens welke Junior Academy B.V. de dienst zal uitvoeren.

1.9. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.10. Zakelijke klant: het opleidingsinstituut of de rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.11. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.12. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.13. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Junior Academy B.V. worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.14. Website: www.madrasy.com en de bijbehorende domeinen, pagina’s en/of applicaties van Junior Academy B.V..   

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Junior Academy B.V. gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het registreren van een account via het Madrasy platform verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Junior Academy B.V. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Junior Academy B.V. zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6. De meest actuele algemene voorwaarden zullen op de website en/of het platform te vinden zijn of worden via een e-mail aan de klant verstrekt.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Junior Academy B.V. zal in de bevestigings e-mail aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. Aanbiedingen van Junior Academy B.V. zijn geldig voor de in de aanbieding aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht. Kortingscodes zijn alleen van toepassing op de eerste abonnementsbetaling.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Junior Academy B.V. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3. Alle door Junior Academy B.V. gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.4. Junior Academy B.V. brengt de kosten voor de door haar te verlenen diensten via het Madrasy platform via maandelijkse, half jaarlijkse of jaarlijkse facturatie in rekening. Bij geen betaling is er geen toegang tot de functies op het Madrasy platform.

3.5. Junior Academy B.V. behoudt zich het recht om per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en) en tarieven aan te passen. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.6. Junior Academy B.V. spant zich in om prijsverhogingen van het platform tijdig te communiceren.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Junior Academy B.V. verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbieding of op de opdrachtbevestiging akkoord geeft.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Junior Academy B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot het verlenen van toegang tot het platform.

4.4. Junior Academy B.V. heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Junior Academy B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR JUNIOR ACADEMY B.V.

5.1. Junior Academy B.V. spant zich in om de gegevens die Junior Academy B.V. voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.2. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Junior Academy B.V. met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.3. Junior Academy B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Junior Academy B.V. tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.4. Misbruik van het Madrasy platform zal worden gestraft met verwijdering van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.

5.5. Junior Academy B.V. spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het Madrasy platform. Junior Academy B.V. verschaft echter geen enkele garantie dat het Madrasy platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het Madrasy platform.

5.6. Junior Academy B.V. spant zich in om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via het Madrasy platform, websites of overige diensten.

5.7. Junior Academy B.V. heeft te allen tijde het recht om een account van een gebruiker van het Madrasy platform te blokkeren of te beëindigen indien de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende gebruiker geen toegang meer heeft tot de dienst.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Junior Academy B.V. te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Junior Academy B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Junior Academy B.V. om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Junior Academy B.V. zijn verstrekt, heeft Junior Academy B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Junior Academy B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Junior Academy B.V. geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Junior Academy B.V. binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek van het Madrasy platform. De klant vrijwaart Junior Academy B.V. één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Junior Academy B.V. nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is Junior Academy B.V. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Junior Academy B.V. inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Junior Academy B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Junior Academy B.V. tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door Junior Academy B.V. is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Van de klant en de gebruikers wordt verwacht dat de dienst wordt gebruikt zoals van een zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiker mag worden verwacht en dat de klant en/of gebruiker beschikt over de laatste versie van het Madrasy platform, beschikt over juist functionerende devices en een goed functionerende internetverbinding bij het gebruik van de dienst.

6.10. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat te allen tijde juiste informatie, zoals onder andere de contactgegevens, wordt weergegeven in het account op het Madrasy platform.

6.11. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Junior Academy B.V. mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.12. De in artikel 6.11 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant zich heeft geregistreerd voor het Madrasy platform.

6.13. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Junior Academy B.V..

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De levertijd van betaalde diensten binnen het Madrasy platform start nadat de klant succesvol het registratieproces heeft doorlopen en beschikt over de benodigde inloggegevens. In alle andere gevallen begint de door Junior Academy B.V. opgegeven levertijd na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant.

7.2. Een door Junior Academy B.V. vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Junior Academy B.V. niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Junior Academy B.V., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Junior Academy B.V. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. en gebruik te maken van het Madrasy platform op de wijze zoals genoemd in artikel 6.9.

7.5. Wanneer de levering door Junior Academy B.V. onverhoopt vertraging oplevert, zal Junior Academy B.V. dit per e-mail aan de klant mededelen.

7.6. Aan de leveringsplicht van Junior Academy B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de overeengekomen geleverde diensten door Junior Academy B.V. via het platform een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. De klant aanvaardt dat het platform alleen de functionaliteiten, content en overige eigenschapen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. Junior Academy B.V. geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid en juistheid van het platform tenzij anders is bepaald.

7.8. Junior Academy B.V. geeft geen garanties over het gebruik van het platform en of gebruik van het platform enige resultaten zal opleveren bij de gebruikers, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.

7.9. De klant kan geen rechten ontlenen aan de door Junior Academy B.V. gemaakte rapportages bij het gebruik van het platform. De rapporten geven slechts inzicht in vooruitgang van de gebruiker tijdens het gebruik van het platform en de daarop beschikbare informatie en beantwoorde vragen voor de gebruiker.

7.10. De klant erkent en aanvaardt dat Junior Academy B.V. slechts een website en/of platform biedt waarop de gebruiker kan oefenen met lesstof ten aanzien van de onderwerpen die op dat moment via het platform worden aangeboden.


ARTIKEL 8. BETALING
 

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Om gebruik te kunnen maken van het platform is de klant een vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. De vergoeding voor het platform is verschuldigd, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van het platform. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van het lidmaatschap en het soort pakket. Tenzij anders overeengekomen, staan de lidmaatschapsvormen en bijbehorende tarieven/vergoedingen vermeld op de website.

8.1.1. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website en door de klant is gekozen.

8.1.2. Junior Academy B.V. behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren.

8.2. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De klant kan dan geen gebruik meer maken van het Madrasy platform.

8.3. In bovenstaand geval heeft Junior Academy B.V. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.4. Alle door Junior Academy B.V. geleverde diensten blijven eigendom van Junior Academy B.V. voor zover hierover geen aanvullende afspraken tussen de klant en Junior Academy B.V. zijn gemaakt.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De klant gaat er mee akkoord dat Junior Academy B.V. elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Junior Academy B.V. zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. Tevens gaat de klant ermee akkoord dat er na de eerste betaling van het abonnement maandelijks, per half jaar of jaarlijks via automatische incasso een bedrag wordt afgeschreven betreffende het abonnement voor het Madrasy platform.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, foto’s, teksten, websites, video’s, spelletjes, opdrachten alsmede het Madrasy platform en voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Junior Academy B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Junior Academy B.V. geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Junior Academy B.V., het Madrasy platform en overige diensten, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Junior Academy B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van deze diensten niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Junior Academy B.V..

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Junior Academy B.V. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Junior Academy B.V., tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Junior Academy B.V. geleverde diensten blijven eigendom van de klant.
9.6. Junior Academy B.V. is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die Junior Academy B.V. namens de klant of de klant zelf op de servers of via de diensten van Junior Academy B.V. plaatst. Indien voornoemde geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Junior Academy B.V. vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Junior Academy B.V. recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Junior Academy B.V. en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Junior Academy B.V. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Junior Academy B.V. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één maal de waarde van de factuur van de periode waar Junior Academy B.V. voor aansprakelijk wordt gesteld. Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Junior Academy B.V. uitkeert. Hierbij wordt onder schade verstaan:

10.3. Junior Academy B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Junior Academy B.V. geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Junior Academy B.V..

10.4. Junior Academy B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.5. Klant vrijwaart Junior Academy B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Junior Academy B.V..

10.6. Junior Academy B.V. is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

10.7. Het Madrasy platform van Junior Academy B.V. is slechts toegestaan voor minderjarige gebruikers mits zij daarvoor toestemming van een ouder/verzorger hebben, of wanneer het naar redelijkheid en billijkheid gebruikelijk is dat een minderjarige het Madrasy platform zelfstandig gebruikt.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Junior Academy B.V. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 30 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Junior Academy B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Junior Academy B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Junior Academy B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Junior Academy B.V. een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Junior Academy B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Junior Academy B.V., transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Junior Academy B.V., wanprestatie door leveranciers van Junior Academy B.V. waardoor Junior Academy B.V. haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Junior Academy B.V. of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Junior Academy B.V. tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Junior Academy B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11.6. Junior Academy B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door het onjuist gebruik van het platform, gebrekkige apparatuur, gebrekkige systemen/devices of alle andere factoren welke buiten de invloed van Junior Academy B.V. een verstorende werking hebben op de levering van de dienst.


ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De klant kan op elk moment zijn registratie voor de dienst door Junior Academy B.V. te laten verwijderen door een mail te sturen naar Junior Academy B.V.. De e-mail moet zijn voorzien van de persoonlijke gegevens en tevens moet de e-mail zijn verstuurd vanuit het e-mail adres waarmee de klant zich heeft geregistreerd voor het Madrasy platform. Voldoet de beëindiging aan de voorwaarden, dan zal het account van de klant worden verwijderd. Na verwijdering van het account kan de klant geen gebruik meer maken van de dienst.

12.2. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Junior Academy B.V. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

12.3. Junior Academy B.V. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.2, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4. Junior Academy B.V. behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Junior Academy B.V. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan via de website op ver e-mail op de hoogte.

Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Junior Academy B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de opdrachtbevestiging overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de opdracht overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Junior Academy B.V. in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Junior Academy B.V. worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Junior Academy B.V. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Junior Academy B.V..

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Junior Academy B.V. te leveren diensten voor rekening komt van Junior Academy B.V., heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BEPALINGEN OMTRENT REGISTRATIE EN HET GEBRUIK VAN HET MADRASY PLATFORM

14.1. Het Madrasy platform dient te worden geraadpleegd via www.madrasy.com.

14.2. De door Junior Academy B.V. aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende het Madrasy platform mogen nimmer met derden worden gedeeld. Mocht de klant vermoeden of weten dat inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dient de klant Junior Academy B.V. daarvan op de hoogte te stellen en zelf maatregelen te treffen zoals het wijzigen van de eigen inloggegevens.

14.3. Junior Academy B.V. behoudt zich het recht voor de website en/of het platform ten behoeve van onderhoud tijdelijk buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik ervan te beperken.

14.4. De gebruikers kunnen binnen het Madrasy platform berichten versturen en van andere functionaliteiten gebruik maken. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die door de gebruikers worden verstuurd. Berichten tussen leraren van opleidingsinstituten en de gebruikers worden te allen tijde door het Madrasy platform aan de ouders doorgestuurd.

14.5. Informatie die via de gebruiker op het Madrasy platform wordt geplaatst of aan anderen worden verstuurd, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Junior Academy B.V. is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen.

14.6. Via het Madrasy platform is het mogelijk informatie te rapporteren. Junior Academy B.V. doet zijn uiterste best deze gerapporteerde informatie binnen 24 uur te beoordelen en indien nodig te verwijderen.

14.7. Accounts van gebruikers van het Madrasy platform die herhaaldelijk informatie uit artikel 14.5 via het Madrasy platform verspreiden, worden door Junior Academy B.V. zonder opgaaf van redenen geblokkeerd of verwijderd.

14.8. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk platform al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Junior Academy B.V. aan te bieden.

14.9. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de diensten die op het Madrasy platform aangeboden worden en ieder handelen van de gebruiker is voor zijn eigen rekening en risico. Junior Academy B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant en de gebruikers de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Junior Academy B.V. in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.10. Junior Academy B.V. is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Junior Academy B.V., het recht op toegang tot het Madrasy platform te ontzeggen totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.11. Overeengekomen bedragen worden voorafgaand aan de toegang van het Madrasy platform aan de klant gefactureerd, indien de klant de factuur niet tijdig heeft voldaan zal er geen toegang zijn tot het Madrasy platform.

 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ABONNEMENT OP HET MADRASY PLATFORM

15.1. Junior Academy B.V. biedt een abonnement op het Madrasy platform aan. De klant kan dit abonnement afsluiten via de website.

15.2. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 maand, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

15.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met 1 maand, 6 maanden of met 12 maanden, afhankelijk van welke abonnementsduur is gekozen en tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Opzegging geschiedt via het ouderprofiel op www.madrasy.com.

15.4. Het abonnement is tijdens de looptijd niet onderhevig aan prijswijzigingen.

15.5. Tussentijdse ontbinding van het abonnement is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Junior Academy B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien Junior Academy B.V. op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.3. Zowel de klant als Junior Academy B.V. zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Junior Academy B.V. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Junior Academy B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. Op het gebruik van de dienst en het Madrasy platform is het privacy statement van Junior Academy B.V. van toepassing. Gebruikers van de dienst en het Madrasy platform dienen de inhoud van het privacy statement van Junior Academy B.V. tot zich te nemen voordat gebruik kan worden gemaakt van de dienst en het Madrasy platform.

16.8. De klant en Junior Academy B.V. zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Junior Academy B.V. en de klant.

 

 VERSIE: JANUARI 2021